Cvičenia pre rodičov s deťmi

Pohyb je základnou potrebou i prejavom človeka a základným prostriedkom zdravého telesného, psychického a sociálneho rozvoja. Pohybové aktivity patria medzi prvé prejavy komunikácie dieťaťa s okolitým svetom. Cieľom našich stretnutí je preto podporou psychomotorického vývinu dieťaťa rozvíjať súlad a rozvoj hrubej a jemnej motoriky, rozvoj zmyslových orgánov i psychických procesov. Pri stretnutiach deti nadväzujú prvé sociálne kontakty a začínajú vzájomne komunikovať.

  • Deti sú zaradené do skupín podľa veku a zrelosti
  • S dieťaťom cvičia rodičia podľa pokynov inštruktorky. Jednotlivé cviky sú volené tak, aby pomohli zapojiť správne svaly, nastaviť pohybové návyky a priaznivo ovplyvniť psychomotorický vývin dieťaťa. Pri aktivitách využívame rôzne hračky a pomôcky.
  • Cvičenie je výbornou príležitosťou aj pre mamičky, ak sa po pôrode chcú dostať späť do formya nabrať stratenú kondíciu. Zároveň je ideálnym miestom stretávania s inými matkami.

V prípade záujmu do prihlášky nezabudnite uviesť vek dieťaťa. Podľa neho vás zaradíme do konkrétnej skupiny.