Psychomotorický vývin dieťaťa

Odborné poradenstvo: Psychomotorický vývin dieťaťa

Naším cieľom je rodičov informovať o optimálnom vývoji dieťaťa a najdôležitejších zručnostiach, ktoré by malo postupne zvládnuť. Akým spôsobom a v akej postupnosti.

Naučiť rodičov, aby dokázali správnym spôsobom sledovať prejavy dieťaťa, motivovať ho k aktívnemu pohybu a stimulovať ho k postupnému rozvoju dôležitých zručností.

Odborné poradenstvo spolu s potrebným vyšetrením psychomotorického vývinu je vhodné pre každé, aj zdravé dieťa.

Pohybová dysfunkcia (pohybové vzorce) sa dajú najlepšie ovplyvniť v prvých mesiacoch života dieťaťa. Vyšetrenie a vhodná stimulácia pomôžu zabrániť vzniku a rozvoju možných nežiaducich vývinových odchýlok, akou je napríklad:

 • Asymetrický vývin: predilekcia hlavy, stáčanie hlavy na jednu stranu, tzv. šikmý krk, zležané záhlavie, vychýlenia a záklony v oblasti trupu
 • Svalová nerovnováha
 • Preťaženie alebo nedostatočné zapojenie pohybového aparátu: leňošenie
 • Nesprávne držanie tela: skolióza, lordóza, kyfóza, plochý chrbát, atď.Poradenstvo a konzultácie sú určené predovšetkým rodičom, ktorí majú:


 • Dieťa pohodlnejšie v motorických prejavoch: dieťa v danom období nevzpriamuje hlavu, nezvláda prvé a druhé vzpriamenie, nepretáča sa na bruško a späť, „neštvornožkuje“, oneskorene sa vzpriamuje
 • Asymetrické dieťa: nestabilné v polohe na chrbátiku a brušku, hlava otočená prevažne na jednu stranu, sploštené záhlavie, stáčanie trupu na jednu stranu, asymetrická hybnosť končatín, preferencia jednej ruky, asymetrické plazenie a „štvornožkovanie“
 • Dieťa s odchýlkami svalového napätia: hypotonia, hypertonia
 • Dráždivé dieťa a nedonosené dieťa

Poradenstvo poskytujeme v skupinkách alebo individuálne.

Kurzy a workshopy: Psychomotorický vývin detí do 15 mesiacov

Psychomotorický vývin dieťaťa je prirodzený, dômyselne a harmonicky prepojený komplex vzájomne nadväzujúcich procesov v oblasti rozvoja motoriky (hybnosti) a psychiky dieťaťa. Tie vedú k formovaniu jeho postupnej fyzickej a sociálnej sebestačnosti a efektívneho začlenenia do spoločnosti.

Psychomotorický vývin je fascinujúci dej, na ktorého konci pod vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov vzniká jedinečný a neopakovateľný jednotlivec – jednotlivec, pre ktorého zdravie a blaho je každý rodič ochotný urobiť len to najlepšie.

V našom centre sa vám v tejto oblasti pokúsime ukázať, ako na to:


 • Vysvetlíme vám, akým spôsobom sa má dieťa dostať do nových polôh. Ako sa napríklad naučí pretočiť z chrbátika na bruško a späť.
 • Predvedieme vám, ako sa dieťa dostane z polohy na brušku na „štyri“.
 • Zaujíma vás, prečo má dieťa „štvornožkovať“?
 • Kedy je dieťa schopné samostatne sedieť a ako začne správne chodiť?
 • V ktorom mesiaci má dieťa zvládnuť nové polohy?
 • Ktoré svalové skupiny má dieťa zapájať pri rôznych polohách a prečo je to dôležité vedieť a sledovať?
 • Zaujíma vás, či je vaše dieťa pravák alebo ľavák? Dá sa to rozoznať?
 • Chcete podporiť vývin reči dieťaťa, jeho sústredenosť a trpezlivosť?

Každá lekcia je zameraná na rozvoj očakávaných zručností dieťaťa v príslušnom období po mesiacoch. Zameriava sa na rozumový a pohybový vývin (poloha na chrbátiku, súhra končatín s telom, poloha na brušku a proces vzpriamovania) a rozvoj zraku, sluchu, hmatu a reči. Prehlbovanie empatie, rozvoj sociálnej a emočnej inteligencie.

Prednášky: Psychomotorický vývin dieťaťa

 • Psychomotorický vývin dieťaťa a vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré ho ovplyvňujú.
 • Vplyv rodičov na psychomotorický vývin dieťaťa – aké negatívne následky vznikajú pri nesprávnom pôsobení na dieťa.
 • Rizikové faktory vzniku zdravotných odchýlok od psychomotorického vývinu dieťaťa počas tehotenstva, pôrodu a po ňom.
 • Vrodené reflexy, ich poznanie, význam a využitie.
 • Vývin zmyslových orgánova hrubej a jemnej motoriky do tretieho roku dieťaťa. Ako sa vyvíja lateralizácia a ako súvisí s rozvojom reči.
 • Vývin reči, rozumový vývin a sociálny vývin do šiesteho roku dieťaťa. Ako možno ovplyvniť rozvoj reči. Pravidlá komunikácie s dieťaťom.
 • Priebeh rozumového vývinu. Vplyv matky na sociálny vývin dieťaťa.
 • Vývin vertikalizácie od narodenia do tretieho roku dieťaťa a čo sledujeme.
 • Samoobslužné zručnosti dieťaťa, kedy a čo by malo zvládnuť.